Voss herad

Har du høg digital kompetanse og lyst til å bidra til at me vert betre på å utnytte våre digitale ressursar?

100% fast stilling som rådgjevar/sakshandsamar i fagstab oppvekst

Tiltreding frå 01.11.23 eller snarast.

Om arbeidsstaden

Kommunalavdeling oppvekst har ansvar for grunnskular, barnehagar, integrering, vaksenopplæring, barnevern, helsestasjon- og skulehelsetenesta, psykologitenesta og PPT i Voss herad.

I oppvekst sin fagstab er me i dag 9 tilsette samt kommunalsjef. Me har kontorplassar i ope landskap i Tinghuset.


Arbeidsoppgåver

 • bidra aktivt til at å utvikla betre tenester
 • vere støtte og bistand til kommunalsjef, leiarar for tenesteområda og leiarane av einingane i oppvekst
 • bidra som bindeledd mellom fagstab, IT-avdeling og brukarane i oppveksteiningane på digitalisering og riktig bruk av eksisterande digitale verktøy
 • bidra med anskaffing og forvaltning av digitale tenester
 • aktiv oppfylging av dei leverandører oppveksteiningane nyttar for å utvikle og forbetre tenester
 • vere med å byggje opp eit nettverk av superbrukarar i oppveksteiningane på digitale verktøy

 Kvalifikasjonar

 • formell IT kompetanse på bachelor-nivå 
 • realkompetanse innan IT og digitalisering kan også vurderast
 • bakgrunn frå oppvekstsektoren er ein fordel
 • kjennskap til Visma flyt timeplan eller tilsvarande er ein fordel
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk

 Me ynskjer at

 • du er opptatt av kvalitet i arbeidet
 • du evner til å jobba sjølvstendig og samstundes vera ein god lagspelar
 • du er løysings- og relasjonsorientert
 • du er engasjert, initiativrik og kan ta ansvar
 • du har kjennskap til digitalisering i barnehage og skule
 • du har høg etisk standard

Me tilbyr

 • interessante og utfordrande arbeidsoppgåver
 • gode utviklingsmoglegheiter, både fagleg og personleg
 • høve til å påverka eigen arbeidskvardag
 • fleksibel arbeidstid
 • eit spanande fagmiljø med dyktige kollegaer
 • gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • løn etter kommunalt avtaleverk

 

Søknad

Ver vennleg og legg ved vitnemål og attestar til søknaden.

Godkjent politiattest må framleggjast før tiltreding i stillinga.

Me ynskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt. Me oppmodar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller kulturell bakgrunn.
Etter søknadsfristen vert det sett opp ei offentleg søkjarliste som inneheld namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. I fylgje offentlighetsloven § 25 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verta offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom førespurnaden ikkje vert teken til fylgje.

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

29.09.2023

Tiltreding:

01.11.2023

Arbeidsstad:

Voss herad

Kontaktpersonar:

Adresse:

Voss tinghus 5700 Voss

Kart: