Voss herad

Inntil 100% fast stilling som sjukepleiar i område vest

Sjukepleiar

Om arbeidsstaden

Område vest er lokalisert ved Voss sjukeheim, vegg i vegg med Voss sjukehus. Voss sjukeheim ligg sentrumsnært med gangavstand til Voss sentrum og tog-/busstasjon.
Område vest består av ei langtidsavdeling og ein kombinerande avdeling med heimeteneste og korttidsavdeling. Utlysinga gjeld for heimetenesta/korttidsavdeling. Stillinga er to-delt, då me har eige nattevaktsordning.
Heimetenesta område vest krinsar ca. ved Vosso og ned til Bolstadøyri.
Korttidsavdelinga har 11 korttidssenger og 3 ØH-senger. ØH-senger er øyeblikkelig hjelp senger som er forbeholdt akutte situasjonar i tett samarbeid med fastlege og legevakta.

Tillitsmodellen ligg til grunn for vårt pasientarbeid. Me jobbar etter årsturnus som sikrar forutsigbarheit for den tilsette, og kontinuitet for våre brukarar. Me har eit sterkt aukande fokus på mestringsteknologi.

Våre verdiar er: påliteleg, inkluderande, profesjonell og skapande

Me har no ledig inntil 100% fast stilling som sjukepleiar.

Arbeidsoppgåver

Som sjukepleiar hjå oss har du ansvar på dag og kveld.  

 • pleie og omsorg til våre brukarar/pasientar
 • varierte sjukepleiarfaglege oppgåver
 • tett samarbeid med fastlege/sjukeheimslege/legevakt
 • medansvarleg for eit godt arbeidsmiljø
 • dokumentasjon, journalføring, tiltaksplanar og rapportsystem
 • utføre tenester etter etiske retningsliner, aktuelt lovverk og heradets regelverk
 • rettleiingsansvar for kollegaer, lærlingar, elevar og studentar
 • pådrivar for kompetanseheving og deltek aktivt i internundervisingsopplegg
 • endringsarbeid for å utvikla og forbetra tenestene våre. Herunder vedtakspraksis
 • arbeid med fokus på brukarmedverknad og kva som er viktig for kvar enkelt i kvardagen
 • arbeid med velferdteknologi

Me søkjer

 • ein god engasjert sjukepleiarkollega til å jobba ilag med eit fagleg dyktig og godt arbeidsteam i heimetenesta og korttidsavdelinga
 • du må ha gyldig arbeids- og opphaldstillatelse og inneha gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
 • du må vere fleksibel, villig til å ta ansvar, kunne delegere og administrere oppgåver og bidra til eit positivt, utviklande og spanande fagleg miljø i eininga
 • du er fagleg dyktig og gjerne med relevant vidareutdanning
 • du trivst med å arbeida både på eigehand og i team
 • du har "stå på vilje", engasjement og eit ynskje om å hjelpe andre

Det er krav om politiattest ved tilsetjing.
Personlege eigenskapar vert vektlagt.

Som sjukepleiar hjå oss jobbar du tett ilag med fleire yrkesgrupper for å gje våre brukarar heilhetleg og kvalitetssikra tenester i alle ledd.

Me tilbyr

 • gode vilkår for fagleg utvikling
 • eit godt tverrfagleg og sosialt miljø
 • gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • løn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkår

 

Me ynskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt. Me oppmodar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller kulturell bakgrunn.

Etter søknadsfristen vert det sett opp ei offentleg søkjarliste som inneheld namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. I fylgje offentlighetsloven § 25 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verta offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom førespurnaden ikkje vert teken til fylgje.

Ver vennleg og legg ved vitnemål og attestar som vedlegg til søknaden.

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

01.05.2023

Tiltreding:

Etter avtale

Arbeidsstad:

Voss herad

Kontaktpersonar:

Kristina Rode

tlf: 95262017

Magnhild Grønningsæter

tlf: 41471006

Adresse:

Sjukehusvegen 15 5704 Voss

Kart: