Voss herad

1 års 100% vikariat for deg som likar økonomi, strategi, samfunnsutvikling, innkjøp, klima- og miljøarbeid, beredskap og sikra at me har orden i eige hus.

Vikariat, leiar styring og analyse

Om arbeidsstaden

Avdelinga styring og analyse ligg under Rådmannen sin stab, og er del av stabsavdelinga Strategi og styring. Avdelinga har ansvar for overordna strategisk og analytisk arbeid som skal bidra til god samfunnsutvikling, og styring og utvikling av dei ulike tenestene i kommunen. Dette inneber mellom anna ansvar for oppgåver innan overordna planar, klima og miljøvern, strategi, internkontroll, beredskap, innkjøp, økonomi og styring. I avdelinga er det 10 tilsette, og avdelingsleiar skal no ut i permisjon. Som leiar for denne avdelinga vil du kunne vera med å bidra til å utvikla Voss herad som samfunn, både gjennom planar og ved å hjelpa dei mange leiarane i styringsarbeidet. Du får også moglegheita til å jobba med mange ulike fagfelt og utviklingsprosjekt. 

Tidsrom: 

Eitt års vikariat frå mai/juni 2023 eller etter avtale. 

Arbeidsoppgåver

Avdelingsleiar for Styring og analyse har ansvar for resultat, fag, personal og økonomi for avdelinga, og rapporterer til stabssjef for strategi og styring. Leiarstillinga vert kombinert med anna arbeid i stabsavdelinga, og over tid vert fordelinga omtrent 50-50 mellom leiaroppgåver og andre oppgåver i stabsavdelinga. 

Hovudoppgåvene til avdelingsleiaren er

 • fagleg leiing og vidareutvikling av avdelinga
 • administrativ leiing av avdelinga
 • sørga for gode stabstenester til linjeorganisasjonen
 • sikra effektive arbeidsprosessar og gode leveransar innan fagområda
 • leia avdelinga mot måla til Voss herad
 • ansvar for å utarbeida økonomiske rapportar i kommunen (årsmelding, tertialrapportar, månadsrapportar)
 • bistand til å laga budsjett og økonomiplan for kommunen
 • rådgjeving og opplæring innan styring, analyse og økonomi i ulike prosjekt eller til kommunalavdelingane
 • anna arbeid i avdelinga

Kvalifikasjonar og personlege eigenskaper

 • utdanning på høgare nivå, gjerne innan økonomi eller administrative fag
 • gode kommunikasjonsevner, munnleg og skriftleg
 • evne til å jobba sjølvstendig, målretta og strukturert

Me ynskjer

 • leiarutdanning/-kurs eller erfaring
 • engasjement, og evne til å motivera og skape eit godt samarbeidsklima
 • ein god leiar som kan leia og utvikla fleire fagområde

Me tilbyr

 • gode vilkår for fagleg utvikling
 • eit godt tverrfagleg og sosialt miljø
 • yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • gode pensjonsordningar
 • løn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkår

 

Me ynskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt. Me oppmodar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller kulturell bakgrunn. 
I fylgje Offentleglova § 25 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verta offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom førespurnaden ikkje vert teken til fylgje.
Ber om at du lastar opp vitnemål og attestar i søknaden.

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

28.03.2023

Tiltreding:

Mai/juni

Arbeidsstad:

Voss herad

Adresse:

Voss Tinghus 5700 VOSS

Kart: