Voss herad

Velkomen som ferievikar i område vest

Ferievikar

Me søkjer ferievikarar til tidsrommet medio juni- medio august med hovudvekt på juli månad.

Om arbeidsstaden

Område Vest er lokalisert på Voss sjukeheim. Tillitsmodellen ligg til grunn for vår arbeidsmodell. Sjukeheimen ligg ved Voss sentrum vis via sjukehuset, det er gode buss og tog forbindelsar.

Område Vest består av                                                                                                              

 • langtidsavdelinga lokalisert i 3 og 4 etasje
 • kortidsavdelinga, Sone vest, Heimesjukepleie og heimehjelp lokalisert i 2.etasje
 • fellestenester, vaktmeister, transport og vaskeri.

Heimetenesta dekkjer heimesjukepleie og heimehjelpsoppgåver i området Vangen sentrum til Bolstad i vest.
På Voss Sjukeheim er det 58 brukarar fordelt på 2 avdelingar, der ei avdeling er korttidsavdeling og den andre er langtids avdeling.
Vi har også ei dagavdeling lokalisert  på sjukeheimen for heimebuande.

Voss Sjukeheim har eige vaskeri, sjåførane våre transporterar brukarar i heile kommunen til og frå ulike aktivitetar.

Arbeidsoppgåver

 • stell, pleie, omsorg, aktivitetar, tilrettelegging av måltid, og praktisk arbeid
 • all samhandling skal utførast med respekt og ha fokus på kva som er viktig for bebuar
 • miljøarbeid og personsentrert omsorg er viktig metodikk
 • Me utfører og transport med minibuss, kor våre brukarar vert henta i heimen og transportert til våre dagsenter
 • Ved vaskeriet på Voss sjukeheim vaskar og behandlar me privattøyet til våre bebuarar

 Me søkjer

 • sjukepleiar/vernepleiar/ andre med 3 årig helse- og sosialfagleg utdanning/ lege under utdanning
 • hjelpepleiar/helsefagarbeidar/omsorgsarbeidar/fagarbeidarar. Både ferdig utdanna og dykk som er under utdanning
 • heimehjelp og assistentar innan pleie og omsorg
 • fagarbeidarar og assistentar til vaskeri, sjåfør med minibuss sertifikat kl.D1 med gyldig YSK-kurs
 • du har god arbeidskapasitet, er nytenkjande og løysingsorientert
 • du må vere fleksibel i høve arbeid på tvers av avdelingar
 • me legg vekt på personlege eigenskapar som godt humør, stå på vilje og samarbeidsevner og gode norskkunnskapar.

Stillinga inneber turnusarbeid med helgearbeid.

Me tilbyr

 • e-læringskurs og god opplæring i tildelt avdeling
 • dei som ynskjer arbeida i heimetenesta Sone Vest, må gjennomføra medisinkurs, og inneha førarkort
 • ein spanande, meiningsfull og lærerik sumarjobb
 • eit godt tverrfagleg og sosialt miljø.

Søknaden må innehalde opplysningar om

 • tidsrommet du kan arbeide og kvar du primært ønskjer å arbeide. Søkjarar som har vore i ferievikariat tidlegare, og som kan arbeide minimum 6 veker samanhengande vil verte prioriterte. Oppgje evt. når ein ikkje er tilgjengeleg i denne perioden
 • utdanning og evt. praksis
 • telefonnummer/mail adresse du kan treffast på
 • merk søknaden med kva teneste du ynskjer å jobba i
 • politiattest må også framleggast før oppstart

 

Me ynskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt. Me oppmodar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller kulturell bakgrunn.
Etter søknadsfristen vert det sett opp ei offentleg søkjarliste som inneheld namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. I fylgje offentlighetsloven § 25 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verta offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom førespurnaden ikkje vert teken til fylgje.

Ver vennleg og legg ved vitnemål og attestar som vedlegg til søknaden.

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

15.06.2023

Tiltreding:

Juni 2023

Arbeidsstad:

Voss herad

Kontaktpersonar:

Adresse:

Sjukehusvegen 15 5704 Voss

Kart: