Voss Herad

Fast 80% stilling som helsefagarbeidar ved Vossestrand Omsorgstun

Helsefagarbeidar

Kommunalavdeling helse og omsorg ynskjer medarbeidarar som er oppteken av faget sitt og som har eit ynskje om å utvikla seg. Er du ein slik person så er du hjarteleg velkomen til å arbeida saman med oss i Voss herad sine helsetenester. Hos oss vil du få moglegheit til å påverka tenestene. Me nyttar forsking og erfaringskunnskap og har alltid tenestemottakar i sentrum  når me planlegg korleis morgondagens tenester skal  vera. For å møte framtidas utfordringar ynskjer me å satse betydeleg meir på førebygging og tidleg innsats.

Om avdelinga:

Vossestrand Omsorgstun ligg nydeleg til ved Oppheimsvatnet på Oppheim. Ca 2 mil frå Voss Sentrum. 
Det er 26 bebuarar i institusjon, fordelt på 3 avdelingar. Det er vekslande mellom langtid, korttid, vekselpleie, avslastning og omsorgsbustadar med heildøgnsbemanning. 

Me arbeider etter tillitsmodellen og det kan verte aktuelt å arbeide inne og ute. 

Fylgjande er ledig: 

 • 80% fast for helsefag/hjelpepleiar ved Vossestrand Omsorgstun

Vernepleiar og sjukepleiar kan og søkje.
Ved intern tilsetjing kan anna fast stillingsprosent verte aktuelt.

Arbeidsoppgåver
:

 • Heilheitleg pleie og omsorg 
 • Helsefaglege oppgåver 
 • Oppgåver etter kompetanse og autorisasjon 
 • Primærkontaktoppgåve 

Kvalifikasjonar:

 • Helsefagarbeidar/Hjelpepleiar
 • Vernepleiar
 • Sjukepleiar
 • Godkjent politiattest må framleggjast før tiltreding i stillinga

Me ynskjer:

 • Deg med glede av å arbeide i eldreomsorgen
 • Ein ny god kollega

Me tilbyr:

 • Gode vilkår for fagleg utvikling
 • Eit godt tverrfagleg og sosialt miljø
 • Yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Gode pensjonsordningar
 • Løn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkår
 • Rekrutteringstillegg for sjukepleiar på 20-25.000kr i året 

 

Me ynskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt. Me oppmodar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller kulturell bakgrunn. 

Etter søknadsfristen vert det sett opp ei offentleg søkjarliste som inneheld namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. I fylgje offentlighetsloven § 25 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verta offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom førespurnaden ikkje vert teken til fylgje.

Ver vennleg og legg ved vitnemål og attestar som vedlegg til søknaden.

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

28.03.2023

Tiltreding:

Etter avtale

Arbeidsstad:

Voss Herad

Kontaktpersonar:

Adresse:

Oppheimsvegen 35 5713 Vossestrand

Kart: