Voss herad

Ynskjer du å arbeida som sakshandsamar i kommunalavdeling oppvekst? Sjå her!

100 % fast stilling som sakshandsamar

Me har ledig ei 100% fast stilling som sakshandsamar i kommunalavdeling oppvekst i Voss herad.

Om arbeidsstaden

Kommunalavdeling oppvekst har ansvar for  grunnskular, barnehagar, Integrering og vaksenopplæring, Barnevern, Helsestasjon- og skulehelsetenesta, psykologitenesta og PPT i Voss herad.
I staben er det i dag 9 tilsette samt kommunalsjef. Me har kontorplassar i ope landskap i Tinghuset. 

Tidsrom: 

 • frå snarast

Arbeidsoppgåver:

 • bidra aktivt til at me får utvikla betre tenester
 • utarbeiding og etablering av gode rutinar
 • sakshandsaming knytt til barnehage, skule, barne- og familietenester
 • involvering og utarbeiding av strategiske planar innan oppvekst
 • støtte og bistand til kommunalsjef, leiarar for tenesteområda og leiarane av einingane i oppvekst
 • internkontroll og risikoanalyse

Kvalifikasjonar:

 • relevant høgare utdanning på bachelornivå, gjerne med fag som er relevante for oppvekst 
 • rett erfaring kan erstatta utdanningskrav
 • juridisk kompetanse er ynskjeleg, men ikkje eit krav
 • god digital kompetanse
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk 

Me ynskjer at:

 • du er opptatt av kvalitet i arbeidet
 • du evner til å jobba sjølvstendig og samstundes vera ein god lagspelar
 • du er løysings- og relasjonsorientert
 • du er engasjert, initiativrik og kan ta ansvar
 • du har erfaring frå sakshandsaming eller tverrfagleg samarbeid
 • du har høg etisk standard

 

Me tilbyr:

 • interessante og utfordrande arbeidsoppgåver.
 • gode utviklingsmoglegheiter, både fagleg og personleg.
 • høve til å påverka eigen arbeidskvardag.
 • fleksibel arbeidstid.
 • eit spanande fagmiljø med dyktige kollegaer.
 • gode forsikrings- og pensjonsordningar.
 • løn etter kommunalt avtaleverk.

 Godkjent politiattest må framleggjast før tiltreding i stillinga

 

Me ynskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt. Me oppmodar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller kulturell bakgrunn. 

Etter søknadsfristen vert det sett opp ei offentleg søkjarliste som inneheld namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. I fylgje offentlighetsloven § 25 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verta offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom førespurnaden ikkje vert teken til fylgje.

 

Ver vennleg og legg ved vitnemål og attestar som vedlegg til søknaden.

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

23.03.2023

Tiltreding:

Snarast

Arbeidsstad:

Voss herad

Kontaktpersonar:

Frode Monsen

tlf: +47 41122432

Adresse:

Voss tinghus 5700 Voss

Kart: