Voss herad

Fast helgestilling/tilkallingsvikar ved Voss sjukeheim

Fast helgestilling og tilkallingsvikar

Om arbeidsstaden

Område vest er lokalisert ved Voss sjukeheim, vegg i vegg med Voss sjukehus. Voss sjukeheim ligg sentrumsnært med gangavstand til Voss sentrum og tog-/busstasjon.
Område vest består av ei langtidsavdeling og ei kombinerande avdeling med heimeteneste og korttidsavdeling. Utlysinga gjeld for heimetenesta/korttidsavdeling. Stillinga er to-delt, då me har eigen nattevaktsordning.

Heimetenesta område vest krinsar ca. ved Vosso og til Bolstadøyri.
Korttidsavdelinga har 11 korttidssenger og 3 ØH-senger. ØH-senger er augeblikkeleg hjelp senger som er forbeholdt akutte situasjonar i tett samarbeid med fastlege og legevakta.

Tillitsmodellen ligg til grunn for vårt pasientarbeid. Me arbeidar etter årsturnus som sikrar forutsigbarheit for den tilsette, og kontinuitet for våre brukarar.

Våre verdiar er: påliteleg, inkluderande, profesjonell og skapande 

Arbeidsoppgåver

 • pleie og omsorg til våre brukarar/pasientar
 • tverrfagleg samarbeid 
 • medansvarleg for eit godt arbeidsmiljø
 • dokumentasjon, journalføring, tiltaksplanar og rapportsystem
 • utføre tenester etter etiske retningsliner, aktuelt lovverk og heradets regelverk
 • arbeid med fokus på brukarmedverknad og kva som er viktig for kvar enkelt i kvardagen
 • arbeid med velferdteknologi
 • utdeling av ferdig tillaga medikament, medisinkurs får du hjå oss

Me søkjer

 • deg som ynskjer å påvirke tenestene og utgjere ein forskjell for brukarane
 • du må ha gyldig arbeids- og opphaldstillatelse og inneha gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
 • du trivst med å arbeida både på eigehand og i team
 • du har "stå på vilje", engasjement og eit ynskje om å hjelpe andre
 • du må vera fleksibel
 • passar fint for deg som er helsefagelev, sjukepleiar-/vernepleiarstudent men og deg som likar å arbeida med mennesker

Det er krav om politiattest ved tilsetjing.
Personlege eigenskapar vert vektlagt.

Me tilbyr

 • gode vilkår for fagleg utvikling
 • eit godt tverrfagleg og sosialt miljø
 • gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • løn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkår 

Søknad

Me ynskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt. Me oppmodar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller kulturell bakgrunn.

Etter søknadsfristen vert det sett opp ei offentleg søkjarliste som inneheld namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. I fylgje offentlighetsloven § 25 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verta offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom førespurnaden ikkje vert teken til fylgje.

Ver vennleg og legg ved vitnemål og attestar som vedlegg til søknaden.

Vel avdelinga nedanfor for å starta appen:

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Helg

Søknadsfrist:

01.05.2023

Tiltreding:

Etter avtale

Arbeidsstad:

Voss herad