Voss herad

Lærar 100% Granvin barne- og ungdomsskule

Lærar 100% fast stilling

Kommunalavdeling oppvekst har ansvar for  grunnskular, barnehagar, Integrering og vaksenopplæring, Barnevern, Helsestasjon- og skulehelsetenesta, psykologitenesta og PPT i Voss herad.

Om avdelinga: Granvin barne- og ungdomsskule ligg i hjartet av bygda Granvin med kort veg til fjord, skog og fjell og med eit flott og variert uteområde på skulen. Skulen har litt over hundre elevar fordelt på 1.-10. trinn. Satsingsområdet vårt er tilpassa opplæring med vekt på meir praktisk undervisning på alle steg og uteskule for dei minste der leik og læring skal gå hand i hand. Skulemiljøet er svært godt, arbeidsmiljøet likeså. Du vil jobba i lag med dyktige kollegaer med høg integritet som er opptekne av skuleutvikling basert på ny skuleforsking og erfaringsdeling. Alle klasserom har interaktive tavlar og elevane har læringsbrett/PC 1:1. Me legg særleg vekt på skulemiljøet og held klasseleiing høgt, i tilegg til at me er ein TL-skule (trivselsleiar) der elevane er aktive bidragsytarar til skulemiljøet. Skulebygget er velhalde med gode speisalrom, symjebasseng og godt og variert utstyr til undevisning og leik. 

 

Tidsrom:

 • Me søkjer ein dyktig kollega frå 1.1.2024  

Arbeidsoppgåver:

 • Kontaktlærar, for tida på mellomsteget, og timelærar i faga der, i tillegg er det svært kjekt dersom du kan undervisa i tysk i ungdomsskulen.

Kvalifikasjonar:

 • Lærar med godkjend pedagogisk utdanning. 

Me ynskjer:

 • ein kollega som ser verdien av godt samarbeid med heimane og kollegaene
 • gjerne lærar som kan undervisa i tysk på ungdomsskulen
 • gjerne spesialpedagogikk i fagkretsen og LOGOS-sertifisering
 • me har fleire mannlege tilsette og tek gjerne i mot ein til

Me tilbyr:

 • gode vilkår for fagleg utvikling
 • eit godt tverrfagleg og sosialt miljø
 • yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • gode pensjonsordningar
 • løn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkår 

 

Godkjent politiattest må leggjast fram før tiltreding i stillinga.
Me ynskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt. Me oppmodar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller kulturell bakgrunn. 
Etter søknadsfristen vert det sett opp ei offentleg søkjarliste som inneheld namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. I fylgje Offentleglova § 25 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verta offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom førespurnaden ikkje vert teken til fylgje.

 

Ber om at du lastar opp vitnemål og attestar i søknaden.

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

01.10.2023

Tiltreding:

01.01.2024

Arbeidsstad:

Voss herad

Adresse:

Hardangervegen 2543 5736 Granvin

Kart: