Voss herad

Utekontakt, 50 % stilling og ekstrahjelp/vikar

Utekontakt

Om arbeidsstaden

Stillinga er knytt til dei tre ungdomsklubbane i Voss herad: Ungdomsklubben Vangsgryto, Ungdomshuset Voss og Ungdomsklubben UFU i Granvin. Utekontakten arbeider hovudsakleg fredag- og laurdags-kveld/natt. 

Tidsrom: 

Frå 01.08.2023 er det ledig 50% stilling som utekontakt og ekstrahjelp/vikar ved behov som ungdomsarbeidar i ungdomsklubbane og som utekontakt. Stillingane ligg under avdelinga Kultur og fritid. 

Arbeidsoppgåver:

Som utekontakt driv ein oppsøkjande arbeid der ungdom møtast. Utekotakten har kontor ved Ungdomshuset Voss. Det er hovedsakleg arbeid på kveldstid og helg. Som ungdomsarbeidar i klubbane vil du vera med på den daglege drifta og ha direkte kontakt med ungdommen. I tillegg kan det vera aktuelt med ulike temakveldar utanom klubbkveldane. Som ein del av avdelinga Kultur og fritid kan det vera aktuelt å jobba på andre arrangement utanfor klubben.

Me ynskjer:

Me ynskjer søkjarar med:

 • 3-årig Helse- og sosialfagleg utdanning (barnevernspedagog, sosionom, vernepleiar). Andre med relevant utdanning kan også søkja.
 • gode samarbeidsevner
 • erfaring frå arbeid med ungdom
 • kunnskap om ungdom og relasjonsbygging
 • evne til å arbeida sjølvstendig

Personlege eigenskapar:

 • trygg, fagleg sterk og engasjert vaksen som har brei erfaring
 • du er blid, omgjengeleg og ein god lagspelar
 • du er strukturert og fleksibel
 • du er meistrings- og utviklingsorientert og har høge ambisjonar
 • du stiller krav, kommuniserer godt og held det du lover

Personlege eigenskapar vert vektlagt.

Me tilbyr:

 • ein innhaldsrik og utfordrande arbeidskvardag saman med flotte ungdommar og dyktige arbeidskollegaer.
 • eit godt tverrfagleg og sosialt miljø
 • yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • gode pensjonsordningar
 • løn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkår

 

Godkjent politiattest må leggjast fram før tiltreding i stillinga

Me ynskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt. Me oppmodar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller kulturell bakgrunn. 

Etter søknadsfristen vert det sett opp ei offentleg søkjarliste som inneheld namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. I fylgje Offentleglova § 25 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verta offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom førespurnaden ikkje vert teken til fylgje.

Ber om at du lastar opp vitnemål og attestar i søknaden.

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heiltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Kveld

Søknadsfrist:

11.04.2023

Tiltreding:

01.08.2023

Arbeidsstad:

Voss herad

Adresse:

Voss Tinghus 0000 Voss

Kart: