Voss herad

Vil du vera ferievikar i helsetenestene i Granvin?

Ferievikar ved Granvin Sjukeheim og heimetenesta

Kommunalavdeling helse og omsorg ynskjer medarbeidarar som er oppteken av faget sitt og som har eit ynskje om å utvikla seg. Er du ein slik person så er du hjarteleg velkomen til å arbeida saman med oss i Voss herad sine helsetenester. Hos oss vil du få moglegheit til å påverka tenestene. Me nyttar forsking og erfaringskunnskap og har alltid tenestemottakar i sentrum  når me planlegg korleis morgondagens tenester skal  vera. For å møte framtidas utfordringar ynskjer me å satse betydeleg meir på førebygging og tidleg innsats.

 

Er du interessert i ei meiningsfull og gjevande sommarjobb i eldreomsorga? 

Då har vi jobben for deg! Ved Granvin Sjukeheim og heimeteneste er me på jakt etter nye kollegaer til å jobba ilag med oss i ferien.

Du vil sjølvsagt få både opplæring og oppfylgjing av flotte kollegaer på arbeidsplassen.  

Sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar, kokk, elevar, studentar, assistentar er oppmoda om å søkje. 

 

Søknaden må innehalde opplysningar om: 

Tidsrommet du kan arbeide i perioden frå juni-august, med hovudvekt på juli.

Søkjarar som har vore i ferievikariat tidlegare, og som kan arbeide minimum 4 veker samanhengande vil verte prioriterte.

Oppgje evt. når du ikkje er tilgjengeleg i denne perioden

Søkjar må vere 18 år. Om søkjar er 16-18 år kan det takast individuelle vurderingar. 

 

Om avdelinga:

Granvin Sjukeheim og heimetenesta er samlokalisert på Eide i Granvin, ca 3mil frå Voss Sentrum. Det er kort veg til både sjø og fjell. 

Det er 12 bebuarar i institusjon. Det er vekslande mellom langtid, korttid, vekselpleie, avslastning. 20 omsorgsbustadar er tilknytt sjukeheimen. 

 • Arbeidsoppgåvene er varierte: stell, pleie, omsorg, aktiviteta, tilrettelegging av måltid, og praktisk arbeid.
 • All samhandling skal utførast med respekt og ha fokus på kva som er viktig for bebuar. Miljøarbeid og personsentrert omsorg er viktig metodikk. Turnusarbeid med helgearbeid.

 

Me ynskjer:

 • Me ynskjer å ha akkurat deg som kollega i våre arbeidsteam i sommar.
  Me søkjer sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar, studentar, elevar og ufaglærte, som ynskjer å jobbe med pasientomsorg til brukarane våre på ein god måte, og yte tenester av høg kvalitet.
  Me søkjer også deg som kunne tenkja deg å arbeide på natt, eller kombinera turnusarbeid med nattarbeid.
 • Me legg vekt på personlege eigenskapar som godt humør, stå på vilje og samarbeidsevner og gode norskkunnskapar.
 • Godkjent politiattest må framleggjast før tiltreding i stillinga

Me tilbyr:

 • Me tilbyr
  - E-læringskurs og god opplæring.
  - Ein spennande, meiningsfull og lærerik sommarjobb.
  - Eit godt tverrfagleg og sosialt miljø.
  - Varierte arbeidsdagar med arbeid dag, kveld og helg. Og eventuelt på natt.

 

 Ver vennleg og legg ved vitnemål og attestar som vedlegg til søknaden.

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Sesong

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Skift/turnus

Søknadsfrist:

31.03.2023

Tiltreding:

Etter avtale

Arbeidsstad:

Voss herad

Kontaktpersonar:

Adresse:

Eidesvegen 24 5736 Granvin

Kart: